ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η εδρεύουσα στην Ελλάδα, Μεταμόρφωση Αττικής (Αριστοτέλους 19-21) εταιρεία, «MONDELEZ EUROPE SERVICES GmbH - Υποκατάστημα Ελλάδος», (εφεξής η «Διοργανώτρια»), η οποία παρέχει υπηρεσίες προώθησης (marketing) των προϊόντων «OREO» (εφεξής τα Προϊόντα), διοργανώνει ένα Διαγωνισμό - Προωθητική ενέργεια με ονομασία “OREO με 1.000» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους όρους συμμετοχής που είναι ανηρτημένοι στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας και δη στη διεύθυνση www.oreomexilia.gr (microsite).

Η Διοργανώτρια αποφασίζει να τροποποιήσει τους όρους του Διαγωνισμού και να παρατείνει την διάρκεια του Διαγωνισμού μέχρι την 30η Ιουνίου 2016 ώρα 23:59 αποκλειστικά και μόνο για τους καταναλωτές που θα βρουν τα τυχερά κουπόνια στο εσωτερικό της προωθητικής συσκευασίας Oreo Βανίλια 176γρ με τη σήμανση OPEN UP WITH OREO, τα οποία θα φέρουν το μήνυμα «ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΕΡΔΙΣΑΤΕ 1.000€».

Διευκρινίζεται ότι για τους λοιπούς καταναλωτές που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, μέσω κλήρωσης, με την απόδειξη λιανικής από την αγορά οποιασδήποτε συσκευασίας Oreo, η Καταληκτική Ημερομηνία του Διαγωνισμού παραμένει η 31η Μαΐου 2016 ώρα 23:59.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ανηρτημένοι όροι Διαγωνισμού «OREO με 1.000»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η εδρεύουσα στην Ελλάδα, Μεταμόρφωση Αττικής (Αριστοτέλους 19-21) εταιρεία, «MONDELEZ EUROPE SERVICES GmbH - Υποκατάστημα Ελλάδος», (εφεξής η «Διοργανώτρια»), η οποία παρέχει υπηρεσίες προώθησης (marketing) των προϊόντων «OREO» (εφεξής τα Προϊόντα), διοργανώνει ένα Διαγωνισμό - Προωθητική ενέργεια με ονομασία “OREO με 1.000» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων «Όρων Συμμετοχής», οι οποίοι έχουν ως εξής:

1. Με το παρόν, καθορίζονται οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό και της ανάδειξης είκοσι (20) νικητών, που θα κερδίσουν τα κατωτέρω περιγραφόμενα δώρα, τα οποία αποδίδονται από τη Διοργανώτρια.

2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται (α) τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων Συμμετοχής, καθώς και των εκάστοτε επίσημων κανόνων και σχετικών με το Διαγωνισμό αποφάσεων/ ανακοινώσεων της Διοργανώτριας - ή/και τυχόν εκπροσώπων και προστηθέντων τους-, οι οποίες (αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων) είναι οριστικές, δεσμευτικές και αμετάκλητες, καθώς και (β) την παροχή ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης, όπου αυτό, βάσει του παρόντος, απαιτείται.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι, νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας και Κύπρου, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό όσοι είναι υπάλληλοι ή συνεργάτες ή διατηρούν οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη σχέση ή άλλης μορφής εξάρτηση με/από τη Διοργανώτρια και οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου Mondelez International, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω έως και β’ βαθμού. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους θα ακυρωθεί αυτόματα και άμεσα και οι ανωτέρω δε θα δύνανται να καρπωθούν τα δώρα του Διαγωνισμού..

4. Περίοδος Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από τις 22 Φεβρουαρίου 2016 ώρα 00:01 («Ημερομηνία έναρξης») έως την 1 Μαΐου 2016 ώρα 23:59 («Καταληκτική ημερομηνία»). Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δυνατή καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε συμμετοχή τυχόν ληφθεί πέραν της ως άνω Διάρκειας του Διαγωνισμού, δε θα γίνει δεκτή.

5. Δώρα Διαγωνισμού: είκοσι χρηματικά έπαθλα ποσού χιλίων ευρώ (1.000€) έκαστο.

6. Η διαδικασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από το παρακάτω τρόπους:

  • i. Τυχερό Κουπόνι: 10 τυχερά κουπόνια βρίσκονται στο εσωτερικό της προωθητικής συσκευασίας Oreo Βανίλια 176γρ με τη σήμανση OPEN UP WITH OREO.
  • ii. Εβδομαδιαία Κλήρωση: Ο καταναλωτής καλείται να κρατήσει την απόδειξη λιανικής από την αγορά οποιασδήποτε συσκευασίας Oreo, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού. Στο Διαγωνισμό συμμετέχουν όλες οι αποδείξεις λιανικής που περιλαμβάνουν οποιαδήποτε συσκευασία Oreo χωρίς καμία εξαίρεση.

Εν συνεχεία ο καταναλωτής (εφεξής Συμμετέχων) καλείται να μπει στο “microsite” της Διοργανώτριας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oreomexilia.gr, και να πληκτρολογήσει στην ειδική φόρμα συμμετοχής τον αριθμό της απόδειξης λιανικής πώλησης (εφεξής μοναδικός αριθμός), σύμφωνα με τις οδηγίες του microsite και να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία (Όνομα, Επώνυμο, Email, Τηλέφωνο, Πόλη, Ημ/νία γέννησης). Μετά την συμπλήρωση των στοιχείων ο Συμμετέχω καλείται να απαντήσει σε μια ερώτηση. Εφόσον απαντήσει σωστά στην ερώτηση και θα πρέπει να δηλώσει ότι αποδέχεται του παρόντες όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό (επιλέγοντας τα αντίστοιχα πεδία), και να πατήσει στο εικονίδιο «ΥΠΟΒΟΛΗ» δηλώνοντας έτσι συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

Μετά από κάθε επιτυχή δήλωση συμμετοχής, θα εμφανίζεται στην οθόνη του Συμμετέχοντα ευχαριστήριο μήνυμα και η ενημέρωση ότι θα πρέπει να φυλάξει την απόδειξη λιανικής που αναγράφει τον μοναδικό αριθμό που πληκτρολόγησε, η οποία είναι απαραίτητη για την απόδοση του Δώρου.

Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό με περισσότερες συμμετοχές, καταχωρώντας περισσότερους μοναδικούς αριθμούς που αντιστοιχούν σε διαφορετικές αποδείξεις λιανικής, ωστόσο δύναται να κερδίσει μόνο ένα Δώρο. Για κάθε μοναδικό αριθμό απόδειξης λιανικής που καταχωρεί ο Συμμετέχων, λαμβάνει αντίστοιχες συμμετοχές με τον αριθμό των προϊόντων Oreo που αναγράφονται πάνω στη συγκεκριμένη απόδειξη και υποδεικνύεται στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας συμμετοχής του microsite. Δηλαδή, για μία απόδειξη λιανικής που περιλαμβάνει 2 (δύο) συσκευασίες Oreo ο Συμμετέχων κερδίζει αντίστοιχα 2 (δύο) συμμετοχές, κ.ο.κ.

Για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά Προϊόντος. Οι καταναλωτές μπορούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με την δωρεάν λήψη ενός μοναδικού αριθμού 15 ψηφίων, από τα γραφεία της Διοργανώτριας, οδός Αριστοτέλους 19-21, Μεταμόρφωση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή, πλην αργιών, ώρες 10.00- 18-00) για τους κατοίκους Ελλάδας και από τα γραφεία της ARGOSY TRADING COMPANY L.T.D, Βιομηχανική Περιοχή Πέρα Χωριό Νήσου, Λευκωσία για τους κατοίκους Κύπρου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή, πλην αργιών, ώρες 10.00- 18-00) για τους κατοίκους Κύπρου. Κάθε καταναλωτής μπορεί να λάβει μόνον ένα μοναδικό αριθμό.

7. Ανάδειξη Νικητών:

  • i. Τυχερό Κουπόνι: Οι καταναλωτές που θα βρουν τα τυχερά κουπόνια στο εσωτερικό της προωθητικής συσκευασίας Oreo Βανίλια 176γρ με τη σήμανση OPEN UP WITH OREO, τα οποία θα φέρουν το μήνυμα «ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΕΡΔΙΣΑΤΕ 1.000€» αυτόματα μπορούν να διεκδικήσουν το Δώρο τους κάνοντας τις παρακάτω ενέργειες: Θα πρέπει να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στο τηλέφωνο που αναγράφονται στο μπροστινό μέρος του κουπονιού και να δηλώσουν τον μοναδικό κωδικό που είναι τυπωμένος στο τυχερό κουπόνι, το ονοματεπώνυμο, την ηλικία, καθώς και τη διεύθυνση, την ημερομηνία και το σημείο αγοράς, καθώς και μία φωτογραφία του κουπονιού. Ειδικά οι κάτοικοι της Κύπρου, προκειμένου να διεκδικήσουν το Δώρο, θα πρέπει να απαντήσουν σωστά σε μία ερώτηση που θα τους σταλεί στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. Εάν δεν δοθεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω πληροφορίες, θα ζητηθεί από τους διεκδικητές του επάθλου να παράσχουν την εν λόγω πληροφορία. Εάν οι συμμετέχοντες δεν είναι σε θέση να παράσχουν πλήρως τις εν λόγω πληροφορίες μετά από εσωτερικούς ελέγχους επαλήθευσης, θα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας να αποφασίσει εάν θα δοθεί έπαθλο. Επίσης, θα ζητηθεί από τους διεκδικητές του επάθλου να δηλώσουν μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να είναι δυνατή η περαιτέρω επικοινωνία για τις λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά το έπαθλο. Οι καταναλωτές που θα βρουν το τυχερό κουπόνι πρέπει να ακολουθήσουν την ανωτέρω διαδικασία επικοινωνίας έως τις 31 Μαΐου 2016 ώρα 23:59. Οποιαδήποτε διεκδίκηση Δώρου εκτός της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου δε θα θεωρείται έγκυρη. Η διατήρηση και η προσκόμιση του τυχερού κουπονιού είναι απαραίτητα για την παραλαβή του Δώρου.
  • ii. Εβδομαδιαίες Κληρώσεις: θα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη ενός νικητή κάθε εβδομάδα, ο οποίος θα κερδίζει το Δώρο των 1.000€. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 10 κληρώσεις για την ανάδειξη 10 νικητών. Οι κληρώσεις θα λαμβάνουν χώρα κάθε Δευτέρα, με ημερομηνία πρώτης κλήρωσης τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 και ημερομηνία τελευταίας κλήρωσης τη Δευτέρα 2 Μαΐου 2016. Στην κάθε κλήρωση θα συμπεριλαμβάνονται οι έγκυρες συμμετοχές κατοίκων Ελλάδας και Κύπρου που καταχωρήθηκαν την εβδομάδα που προηγήθηκε, ήτοι συμμετοχές που καταχωρήθηκαν από Δευτέρα ώρα 00.00 έως και Κυριακή ώρα 23.59, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 6.ii, ανωτέρω, και θα κληρώνεται ένας νικητής και ένας επιλαχών. Οι κληρώσεις θα διεξαχθούν από την ανεξάρτητη εταιρεία Consultix GmbH, με έδρα στη Γερμανία, Wachtastr 17-24, Bremen. Οι κληρώσεις θα διεξαχθούν με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των Νικητών.

Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή των ηλεκτρονικών κληρώσεων κατά τις προαναφερόμενες ημέρες, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτών με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oreomexilia.gr και της σελίδας της στο facebook (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.facebook.com/Oreo).

Οι νικητές θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/ και στο τηλέφωνο που δήλωσαν κατά τη συμμετοχή τους και θα τους ζητείται να απαντήσουν εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση προκειμένου να διεκδικήσουν το Δώρο, ενημερώνοντάς τους ταυτόχρονα και τον ακριβή χρόνο, τόπο και εν γένει περαιτέρω διαδικασία αποδοχής και κάρπωσης του Δώρου.

Εάν ο νικητής δεν είναι σε θέση να απαντήσει εντός της ταχθείσας προθεσμίας ή να λάβει το Δώρο κατά τις καθορισμένες ημερομηνίες, το Δώρο θα αποδίδεται στον επιλαχόντα και δεν θα παρέχεται στον αρχικό νικητή αποζημίωση ή εναλλακτικό έπαθλο. Οι επιλαχόντες θα ενημερώνονται αντιστοίχως και πιθανόν να έχουν στη διάθεσή τους λιγότερο χρόνο να απαντήσουν, αλλά τα χρονικά πλαίσια θα επισημαίνονται σαφώς στην αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν δημοσίως σε χρόνο επιλογής της Διοργανώτριας, με τους τρόπους που η τελευταία θα επιλέξει και δη, μεταξύ άλλων, με banner μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oreomexilia.gr) και της σελίδας της στο facebook (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.facebook.com/Oreo) ή/και άλλων ιστοσελίδων ή/και μέσω τηλεόρασης και ραδιοφώνου.

8. Η «απόδοση των Δώρων του Διαγωνισμού από τους Νικητές υπόκειται και στους κάτωθι όρους:

Ο Νικητής ακυρώνεται ως τέτοιος και χάνει το δικαίωμα στο Δώρο που κέρδισε, εάν, για οποιονδήποτε λόγο και εντός της προθεσμίας που θα ταχθεί από την Διοργανώτρια κατά την σχετική έγγραφη ή/και προφορική ενημέρωση, δεν έχει μεταβεί στο χώρο, που θα του υποδειχθεί, προσκομίζοντας εν ισχύ αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο απόδειξης ταυτοπροσωπίας και δεν έχει υπογράψει τη σχετική «δήλωση» αποδοχής του δώρου και συμμετοχής του στον Διαγωνισμό, αποδεχόμενος πλήρως και τους παρόντες όρους συμμετοχής και κάρπωσης αυτού. Με την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας ή με τη μη υπογραφή της ως άνω Δήλωσης (και αποδοχή των παρόντων όρων), κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται και αυτή δεν υπέχει ή αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι του Νικητή,.

Οποιοσδήποτε από τους Νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

  • (α) σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,
  • (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων,
  • (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους,
  • (δ) σε περίπτωση που δεν παρουσιάσει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση- παραλαβή του Δώρου,
  • (ε) σε περίπτωση μη υπογραφής της δήλωσης συναίνεσης κατά την παραλαβή του Δώρου.
  • (στ) σε περίπτωση που δεν προσκομίσει την απόδειξη με τον μοναδικό κωδικό που αναδείχθηκε νικητήριος κατά την κλήρωση ή το τυχερό κουπόνι

Η Διοργανώτρια σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους Νικητές, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των Δώρων.

9. Τα Δώρα είναι προσωπικά, ατομικά (αφορά ένα άτομο και δη αποκλειστικά και μόνο το Νικητή) και δε μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται, δεν αντικαθίστανται. Τα Δώρα θα αποδοθούν στους νικητές με τραπεζική κατάθεση, αφού παρακρατηθεί, εφόσον απαιτείται, από το κάθε χρηματικό έπαθλο ο αναλογούν φόρος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

10. Δεν τίθενται περιορισμοί ως προς τον αριθμό των συμμετοχών. Ωστόσο, ο κάθε συμμετέχων μπορεί να αναδειχθεί Νικητής μόνο μία φορά με οποιοδήποτε από τους δύο τρόπους ανάδειξης

11. Οι νικητές που θα καρπωθούν τα Δώρα φέρουν την ευθύνη για οποιονδήποτε φόρο, επιπρόσθετη δαπάνη, απαίτηση ή υποχρέωση δήλωσης που προκύπτει από την παρούσα προωθητική ενέργεια ή το έπαθλο.

12. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για καθυστερημένες ή ελλιπείς συμμετοχές, συμμετοχές που έχουν υποβληθεί εσφαλμένα, περιλαμβάνουν κατεστραμμένα στοιχεία ή απευθύνονται σε λάθος διεύθυνση, είτε εξαιτίας σφάλματος, παράλειψης, αλλοίωσης, διαγραφής, κλοπής, καταστροφής, διακοπής μετάδοσης, επικοινωνιακής αστοχίας είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

13. Οι Νικητές παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του, των ονομάτων και φωτογραφιών των Νικητών μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων και των social media). Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των Νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση για χρήση του ονόματος, του ήχου και της εικόνα των Νικητών και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων, ατελώς.

14. Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνουν οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια Εταιρεία αποκλειστικά για τον σκοπό της διεξαγωγής αυτής της προωθητικής ενέργειας. Η Διοργανώτρια Εταιρεία μπορεί να κοινοποιήσει προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στους αναδόχους και στους αντιπροσώπους της για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής αυτής της προωθητικής ενέργειας ή της επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να επικοινωνήσουν με τη Διοργανώτρια Εταιρεία ανά πάσα στιγμή ώστε να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους στοιχεία ή να ζητήσουν την τροποποίηση ή τη διαγραφή των εν λόγω στοιχείων. Οποιοδήποτε αίτημα διαγραφής θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος από την προωθητική ενέργεια για προφανείς λόγους.

Τα μη ευαίσθητα στοιχεία των συμμετεχόντων συγκεντρώνονται σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων με τη μορφή βάσης δεδομένων (database) που τηρεί η Διοργανώτρια, η οποία διασφαλίζει πλήρως από τεχνικής απόψεως την ασφάλεια και το απόρρητο των εν λόγω στοιχείων. Με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι με οιοδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα, είτε η ίδια ως υπεύθυνος επεξεργασίας είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας (εκτελών την επεξεργασία) κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, να διεκπεραιώσει την διαχείριση και επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων.

Το ως άνω Αρχείο (database) θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων του Νικητή και άλλων συναφών σκοπών καθώς και, σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες συμφωνούν, για μελλοντική ενημέρωσή τους σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες (marketing) των προϊόντων και υπηρεσιών της Διοργανώτριας. Τα σχετικά προσωπικά δεδομένα που θα συλλεχθούν δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα, εκτός των ανωτέρω νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, τον Ν. 3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο. Για την άσκηση των συναφών τους δικαιωμάτων, οι συμμετέχοντες δύνανται να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 800-11-81111.

15. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε προϊόντα ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτων.

16. COOKIES: Η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα.

17. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή του Διαγωνισμού όπως έχει προγραμματιστεί, για παράδειγμα, λόγω αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης παρέμβασης, απάτης, τεχνικών αστοχιών ή για οποιονδήποτε λόγο που υπερβαίνει τον έλεγχο της Διοργανώτριας Εταιρείας και καταστρέφει ή επηρεάζει τη διαχείριση, την ασφάλεια, την αμεροληψία, την ακεραιότητα ή τη δέουσα διεξαγωγή του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα (μετ' επιφυλάξεως οποιωνδήποτε έγγραφων οδηγιών που δίδονται σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο) αποκλεισμού οποιουδήποτε ατόμου που αλλοιώνει τη διαδικασία συμμετοχής και ακύρωσης, τερματισμού, τροποποίησης ή αναστολής του Διαγωνισμού.

18. Η Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας αργιών και εορτών, απεργιών ή άλλων συνθηκών, που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων, που προκαλούνται από κάθε μορφής απρόβλεπτα γεγονότα και συνθήκες σχετικά με την απονομή-κάρπωση του Δώρου. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, εμφυλίου πολέμου ή διαμάχης, εχθροπραξιών, ενεργειών εξωτερικού εχθρού, εισβολής, πολέμου, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της. Διευκρινίζεται επίσης ότι ο Δώρο θα αποδίδεται στο εκάστοτε ισχύον εθνικό νόμισμα και υπό την εκάστοτε ισοτιμία.

19. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (μονομερώς και κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη διακριτική τους ευχέρεια) να διακόψει ή να ακυρώσει ή ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό ή οποιοδήποτε μέρος αυτού, να τροποποιεί εν γένει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης της παράτασης ή συντόμευσης της διάρκειας, της αλλαγής/αντικατάστασης/ τροποποίησης των Δώρων, διαφοροποίησης τρόπου/διαδικασίας επιλογής των Νικητών, μεταβολής του αριθμού των Νικητών κ.ο.κ) οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας για τις τροποποιήσεις και αλλαγές τους επισκέπτες / χρήστες/Συμμετέχοντες, μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας, στη διεύθυνση www.oreomexilia.gr. Κάθε τροποποίηση θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας (στην ως άνω διεύθυνση) και θα γίνεται ανεπιφύλακτα αποδεκτή από τους επισκέπτες/χρήστες/συμμετέχοντες/ Νικητές.

20. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα στο υλικό ή/και το λογισμικό ή/και τα προγράμματα του συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών/εφαρμογές ή/και του δικτύου ή του facebook ούτε για συμμετοχές, που ενδεχομένως χαθούν, καθυστερήσουν, είναι άκυρες, ελλιπείς, δυσανάγνωστες ή τυχόν έχουν λάθος στοιχεία ή/και περιεχόμενο. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι οι ιστοσελίδες του Διαγωνισμού και τα περιεχόμενα αυτών θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν παρέχεται η εγγύηση ότι ο σχετικός ιστότοπος ή οι διακομιστές «servers» μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Περαιτέρω, στην περίπτωση εκ μέρους του χρήστη (εκούσιας ή ακούσιας) δημοσίευσης προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών, που δεν του ζητούνται από τη Διοργανώτρια, ο χρήστης αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους. Ο χρήστης/ Συμμετέχων αναγνωρίζει ότι οι πληροφορίες στο Διαδίκτυο είναι ασφαλείς σε ορισμένο βαθμό, με ενδεχόμενο υποκλοπής ή εσφαλμένης αποστολής τους ή κατά βούληση τρίτου σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση. Ο κάθε χρήστης/Συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού την μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού.

21. Μαζικές συμμετοχές που πραγματοποιούνται από εμπορικές ομάδες, ομάδες καταναλωτών ή τρίτους δεν θα γίνονται αποδεκτές. Ελλιπείς ή δυσανάγνωστες συμμετοχές, συμμετοχές από ή μέσω τρίτων ή συμπράξεων, συμμετοχές από μακροεντολές ή από άλλα αυτοματοποιημένα μέσα (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων που μπορούν να προγραμματιστούν για να ψηφίζουν) και συμμετοχές που δεν πληρούν στο ακέραιο τις απαιτήσεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, θα αποκλείονται και δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Εάν διαπιστωθεί ότι ένας συμμετέχων χρησιμοποιεί έναν ή πολλούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές για να παρακάμψει αυτόν τον όρο, για παράδειγμα, με τη χρήση ‘script’, ή ‘brute force’, καλύπτοντας την ταυτότητά του μέσω της παραποίησης διευθύνσεων IP, της χρήσης άλλων ταυτοτήτων πέραν της δικής του, ή με οποιαδήποτε άλλα αυτοματοποιημένα μέσα, προκειμένου να αυξήσει τον αριθμό των συμμετοχών του στην κλήρωση με τρόπο που δεν συνάδει με το πνεύμα της προωθητικής ενέργειας, οι συμμετοχές του εν λόγω προσώπου θα αποκλειστούν και θα ακυρωθεί η απόδοση του Δώρου.

22. Κανείς από τους συμμετέχοντες (ή/και ο Νικητής) δεν επιτρέπεται να προβεί σε οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή δημοσιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας αναφορικά με το Δώρο στα μέσα ενημέρωσης, δίχως την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Διοργανώτριας.

23. Τα ονόματα και οι χώρες διαμονής των νικητών θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο www.oreomexilia.gr και δύνανται να παραμείνουν δημοσιευμένα για 3 μήνες από την 31η Μαΐου 2016.

24. Λαμβάνοντας μέρος στον Διαγωνισμό, όλοι οι συμμετέχοντες θα θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί και ότι συμφωνούν να δεσμεύονται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

25. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων.

26. Το σύνολο των παρόντων Όρων Συμμετοχής βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας και δη στη διεύθυνση www.oreomexilia.gr (microsite). Η Δήλωση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο Συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους αυτούς.